Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lượt xem: 39 | Gửi lúc: 14:46' 24/06/2017

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

1. Cơ quan thực hiện:

1.1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch: hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ dự án; tiếp nhận hồ sơ và thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

1.3. Ban quản lý các khu công nghiệp (đối với các dự án nằm trong khu công nghiệp nếu được ủy quyền).

2. Thành phần hồ sơ:

-  Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: P. XTĐT