Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lượt xem: 18 | Gửi lúc: 14:30' 24/06/2017

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

1. Cơ quan thực hiện:

1.1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch: hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ dự án; tiếp nhận hồ sơ và thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính; xem xét, kiểm tra hồ sơ; có văn bản thông báo cho chủ dự án.

1.3. UBND tỉnh hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp (nếu được ủy quyền): Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Thành phần hồ sơ:

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

3. Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:  Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Trong thời hạn tối đa 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt được xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa.

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: P. XTĐT