Quy định mới về sáp nhập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Lượt xem: 170 | Gửi lúc: 10:58' 20/04/2016

Quy định mới về sáp nhập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký sáp nhập doanh nghiệp:
Theo quy định của pháp luật, hồ sơ sáp nhập Doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ tài liệu sau đây:
 1. Hợp đồng sáp nhập: có sự thông qua của các thành viên/chủ sở hữu công ty/các cổ đông sáng lập của các công ty liên quan;
 2. Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần;
 3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và Công ty bị sáp nhập;
 4. Biên bản họp;
 5. Đơn đăng ký sáp nhập;
 6. Danh sách thành viên;
 7. Hồ sơ pháp lý của các bên sáp nhập;
 8. Các tài liệu cần thiết khác;

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

 1. Các thành viên/chủ sở hữu công ty/các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
 2. Tiến hành đăng ký kinh doanh Công ty nhận sáp nhập theo quy định của pháp luật.
 3. Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập (công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan không được tiến hành nhận sáp

Thời gian thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp:

Phụ thuộc vào hai khoảng thời gian sau đây

Thời gian soạn thảo hợp đồng sáp nhập và điều lệ của doanh nghiệp sáp nhập:
 • Đối với trường hợp xây dựng hợp đồng sáp nhập và điều lệ doanh nghiệp theo mẫu do nhà nước quy định
 • Đối với trường hợp xây dựng hợp đồng sáp nhập và điều lệ doanh nghiệp không theo mẫu do nhà nước quy định