Thống kê truy cập

  • Đang online: 127
  • Lượt truy cập: 3489355

Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 3609 | Gửi lúc: 08:24' 14/06/2016

          Ngày 09 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1492/2016/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          Trong danh mục có tổng số 137 dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với nhiều lĩnh vực kêu gọi đầu tư mà tỉnh Hòa Bình có nhiều tiềm năng, thế mạnh như: Dự án thủy điện 01 dự án; Dự án giao thông 01 dự án; Dự án văn hóa, thể thao, du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng 37 dự án; Dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp 14 dự án; Dự án sản xuất công nghiệp 09 dự án; Dự án nhà ở công nhân: 02 dự án; Dự án thương mại, chợ 31 dự án; Dự án chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp 33 dự án; Dự án y tế 03 dự án; Dự án hạ tầng kỹ thuật 06 dự án.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức xúc tiến đầu tư, thông tin, quảng bá mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước và nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh. (Chi tiết quyết định)

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

–––––––

Số:1492/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hòa Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 
 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 594/SKHĐT-XTĐT ngày 31 tháng 5 năm 2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình:

1. Dự án thủy điện: 01 dự án.

2. Dự án giao thông: 01 dự án.

3. Dự án văn hóa, thể thao, du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng: 37 dự án.

4. Dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp: 14 dự án.

5. Dự án sản xuất công nghiệp: 09 dự án.

6. Dự án nhà ở công nhân: 02 dự án.

7. Dự án thương mại, chợ: 31 dự án.

8. Dự án chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp: 33 dự án.

9. Dự án y tế: 03 dự án.

10. Dự án hạ tầng kỹ thuật: 06 dự án.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức xúc tiến đầu tư, thông tin, quảng bá kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước và nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh và cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở: XD, CT, GTVT, VH, TT&DL,

  NN&PTNT, Y tế, TC;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, NNTN (K36).

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Văn Quang

Hỗ trợ trực tuyến