Phân bổ hơn 4.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 151 | Gửi lúc: 15:35' 15/07/2016

Tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 về việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ đã giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 (khoảng 4.249 tỷ đồng) để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, 128 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ được phân bổ cho tỉnh Hà Giang; 125 tỷ đồng được phân bổ cho tỉnh Cao Bằng; 118 tỷ đồng được giao cho tỉnh Hòa Bình và 217 tỷ đồng được phân bổ cho tỉnh Nghệ An… Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đến ngày 31/12/2017.

Số vốn trái phiếu này được sử dụng để đầu tư cho các xã mới đạt 05 tiêu chí và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chú trọng đầu tư cho các xã hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường; ưu tiên hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Phòng XTTMDL