Tin tức khác

Giới thiệu  I  Liên hệ  I  Tìm kiếm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (sau đây viết tắt là Trung tâm) thông báo kết quả họp xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn 6 tháng đầu năm 2022, như sau:

1. Nâng bậc lương thường xuyên

1.1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chánh Văn phòng

Đang hưởng lương bậc: 5; hệ số: 3,66 ngạch 01.003 từ ngày 01/01/2019.

Đề nghị nâng lương thường xuyên: bậc 6; hệ số: 3,99 từ ngày 01/01/2022.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, 2021; hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

1.2. Đồng chí Cao Thành Biên - Trường phòng Dịch vụ, tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Đang hưởng lương bậc: 7; hệ số: 4,32 ngạch 01.003 từ ngày 01/6/2019.

Đề nghị nâng lương thường xuyên: bậc 8; hệ số: 4,65 từ ngày 01/6/2022.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, 2021; hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

1.3. Đồng chí Nguyễn Thị Vân - chuyên viên Phòng xúc tiến Thương mại và Du lịch.

Đang hưởng lương bậc: 1; hệ số: 2,34 ngạch 01.003 từ ngày 01/3/2019.

Đề nghị nâng lương thường xuyên: bậc 2; hệ số: 2,67 từ ngày 01/3/2022.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, 2020, 2021.

1.4. Đồng chí Bùi Thị Liên - chuyên viên Phòng xúc tiến Đầu tư.

Đang hưởng lương bậc: 1; hệ số: 2,34 ngạch 01.003 từ ngày 01/3/2019.

Đề nghị nâng lương thường xuyên: bậc 2; hệ số: 2,67 từ ngày 01/3/2022.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, 2020, 2021.

2. Phụ cấp thâm niên vượt khung: không

3. Nâng bậc lương trước thời hạn: Không 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La đã thực hiện xây dựng Clip phim ca nhạc "Sơn ca bản tình ca mùa xuân" để giới thiệu về tiềm năng, thiên nhiên, con người, nét văn hóa, lễ hội và các điểm đến du lịch hấp dẫn tỉnh Sơn La.

Ấn vào link https://www.youtube.com/watch?v=KkSwWkNDekU 

hoặc https://www.youtube.com/watch?v=cp19MjK1NHM để xem đầy đủ nội dung Clip.

 

UBND tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 1439/UBND-KGVX ngày 16/8/2021 về việc Phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó Chủ tịch UBND chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tập trung thực hiện các nội dung sau:

 - Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, duy trì việc làm, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Phân tích, phân loại các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bằng các hình thức linh hoạt (thanh tra, kiểm tra tự động, điện tử kết hợp thanh tra, kiểm tra trực tiếp), phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid -19; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

- Rà soát, lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng…để hưởng chính sách về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

 - Không khen thưởng, vinh danh đối với đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài theo quy định.

2. Ngoài các nhiệm vụ trên, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Sở, ngành, đơn vị sau triển khai thêm các nội dung:

- Các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh: Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội 2 đối chiếu, rà soát, kiểm tra, thanh tra, yêu cầu chủ sử dụng lao động tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; xử lý nghiêm các doanh nghiệp báo cáo đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để đưa vào chi phí hợp lý giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng hoặc nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

- Sở Tài chính: Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cân đối ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trước đây được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, nay không còn thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo Quyết định 861/QĐ-Ttg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn 2021-2015 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 để đảm bảo an sinh xã hội; huy động nguồn lực, ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí của thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình, học sinh sinh viên.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cấp xã; tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm duy trì tỷ lệ người đã tham gia và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời, đưa việc hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

3. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Công văn này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Kim Lý – Văn phòng

Xem chi tiết văn bản tại đây:

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình kính mời các tổ chức có chức năng xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội chợ thương mại – OCOP vùng Tây Bắc - Hòa Bình năm 2020, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Hội chợ thương mại – OCOP vùng Tây Bắc Hòa Bình năm 2020 là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những tiềm năng, cơ hội giao thương, đặc trưng văn hóa vùng miền của các địa phương khu vực vùng Tây Bắc. Là ngày hội của các doanh nhân, doanh nghiệp; nơi gặp gỡ giữa các doanh nhân và các nhà quản lý ngành Công Thương, các Trung tâm Xúc tiến thương mại, Xúc tiến đầu tư trong khu vực.

- Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của các tỉnh khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung nhằm khơi dậy tiềm năng còn tiềm ẩn về lao động, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, văn hóa, du lịch của khu vực vùng Tây Bắc.

- Liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực.

2. Quy mô: 266 gian hàng (tiêu chuẩn 3mx3m).

3. Thời gian: Từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2020.

4. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hòa Bình – Thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.

5. Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm tham gia chương trình OCOP và đã được xếp hạng sao của các địa phương trong tỉnh và trên toàn quốc; hàng nông nghiệp đặc hữu; Hàng may mặc; đồ dùng gia đình nhôm, nhựa, sành sứ; đồ điện, điện tử; dịch vụ viễn thông; thực phẩm công nghệ; công cụ sản xuất nông nghiệp …

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam.

7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia: Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam có sản phẩm hàng hóa được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường và đảm bảo chất lượng tốt.

 8. Chi phí:

- Giá gian hàng: 5.940.000 đồng/01 gian.

- Hỗ trợ cho các đơn vị tham gia: Kinh phí hỗ trợ thuê gian hàng thực hiện theo quy định của chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

- Trong trường hợp các đơn vị đã đăng ký tham gia gian hàng nhưng hủy tham gia hội chợ vì bất cứ lý do nào sẽ không được hoàn trả chi phí đặt cọc. Phần chi phí này sẽ được Ban tổ chức sử dụng để bù đắp chi phí dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể và tuyên truyền quảng bá.

9. Các doanh nghiệp khi tham gia Hội chợ có nghĩa vụ sau:

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia Hội chợ, nghĩa vụ về tài chính và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức;

- Trưng bày và bán các sản phẩm hàng hóa đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng được phép lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Niêm yết giá bán và bán các sản phẩm hàng hóa có giá trị bằng hoặc thấp hơn giá của sản phẩm hàng hóa cùng loại trên thị trường tại thời điểm hiện tại;

- Đăng ký các chương trình khuyến mại, tặng quà, tư vấn tiêu dùng (nếu có);

- Sau khi kết thúc Hội chợ, trong vòng 07 ngày đơn vị phải gửi báo cáo kết quả (theo mẫu) về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình;

10. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký:

- Bảng đăng ký tham gia Hội chợ thương mại OCOP vùng Tây Bắc Hòa Bình năm 2020 (theo mẫu);

- Hợp đồng ký kết tham gia gian hàng tại Hội chợ.

11. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 10/11/2020.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị gửi hồ sơ về:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

Địa chỉ: Số 101 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại/Fax: 02183 881 234

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đầu mối liên hệ:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và du lịch; Điện thoại: 0916 416 633.

- Ông Vũ Trung – Phó Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và du lịch; Điện thoại: 0915 916 085./.

Ngọc Tuấn (XTTM&DL)

                

DOANH NGHIỆP

Thống kê truy cập

845144
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày:
317
92
409
9653
858
3769
845144

Your IP: 34.236.192.4
2022-08-08 18:46

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

  • Địa chỉ: Số 493 đường Trần Hưng Đạo - Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
  • Số ĐT + 02183 881 234 Fax: 02183 881 234.

Chia sẻ facebook

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction