Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp

Giới thiệu  I  Liên hệ  I  Tìm kiếm

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

1.Vị trí và chức năng

1.1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tên gọi: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

Tên giao dịch Quốc tế: Hoa Binh Investment, Trade and Tourism Promotion Center.

Trụ sở: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.2. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch của tỉnh Hòa Bình; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

1.3. Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan (theo quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành) trong các lĩnh vực công tác, nghiệp vụ chuyên môn về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch theo quy định của pháp luật.                                                                                       2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch hàng năm, 5 năm của tỉnh.

2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm của Trung tâm.

2.3. Hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cho các nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính từ khâu quyết định chủ trương đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng, môi trường; thay mặt nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả trao lại cho nhà đầu tư  trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

2.4. Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước.

2.5. Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại (hội chợ, triển lãm thương mại, nghiên cứu thị trường; xây dựng phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm của tỉnh; tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa,...); xúc tiến du lịch (hội chợ, liên hoan, ngày hội, lễ hội, tuần lễ du lịch,...); tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

2.6. Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị trường, sản phẩm; giới thiệu sản phẩm xuất khẩu, giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh. Hỗ trợ nhà đầu tư thông tin về dự án, triển khai dự án sau khi được được cấp phép đầu tư.

2.7. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu của các Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp.

2.8. Thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp.

2.9. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội, cơ chế chính sách, nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh.

2.10. Là đầu mối thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; tham mưu, đề xuấtỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh.

2.11. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quan hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các sứ quán, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đào tạo hợp pháp, các đối tác nước ngoài vào Việt Nam hoạt động liên quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông tin, nghiên cứu, dự báo, định hướng phát triển thị trường, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa của tỉnh và doanh nghiệp.

2.12. Tổ chức giao lưu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh.

2.13. Phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh,… đề xuất  xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án 5 năm và hàng năm về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh.

2.14. Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu, đầu tư vào tỉnh.

2.15. Phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư từng thời kỳ theo lĩnh vực, địa bàn; chủ trì (làm bên mời thầu) thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án tỉnh chuẩn bị kêu gọi đầu tư. Tổ chức đăng tải công khai và cập nhật thường xuyên tình hình thực hiện danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

2.16. Xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.17. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh; thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất kịp thời, chính xác theo quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Quyền hạn

3.1. Được yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp tài liệu, thông tin về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch; tham khảo các dự án, quy hoạch phát triển của tỉnh có liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch.

3.2. Được quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.3. Được tham gia thẩm định các đề án có liên quan.

3.4. Thay mặt nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành đối với các dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

3.5. Được thực hiện các dịch vụ tư vấn có thu theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

           DANH SÁCH CÁN BỘ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: 493, Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ttxtdt.hbp.vn/administrator

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

 

1

Phạm Anh Quý

Giám đốc

0916144888

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0915577511

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

VĂN PHÒNG

 

0218.3881 234

 

1

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chánh Văn phòng

0916416633

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đặng Hồng Phúc

P. Chánh Văn phòng

0942783183

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hoàng Trung Hiếu

Kế toán

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lò Thị Kim Lý

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Phương

Văn thư

0218.3881 234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phạm Huy Hoàng

Nhân viên

 

 

7

Đinh Thị Hoa

Nhân viên

 

 

III

PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

0218.3882 288

 

1

Mai Châu Tuấn

Trưởng phòng

0912822251

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om

2

Hà Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

0969888999

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thị Ngân Hà

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Bùi Thị Liên

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Thanh Hoan

Chuyên viên

 

 

IV

PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

02183.887.766

 

1

Nguyễn Xuân Chiến

Trưởng phòng

0945089139

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Vũ Trung

Phó Trưởng phòng

0915916085

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Bùi Thu Hường

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V

PHÒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

02183.882.299

 

1

Cao Thành Biên

Trưởng phòng

0915030328

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Thị Tuyết Mai

Phó Trưởng phòng

0915182616

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Ngô Minh Hiếu

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Xuân Trường

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

                                         

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH0001

Hòa Bình là tỉnh miền núi tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên khoảng 4.596,4 km²; đơn vị hành chính bao gồm 09 huyện và 01 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã (131 xã, 10 phường, 10 thị trấn). Dân số trên 854 nghìn người; theo thông kê, trên địa bàn tỉnh có 6 dân tộc chính cùng sinh sống, đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63,3%; dân tộc Việt (Kinh) chiếm 27,73%; dân tộc thái chiếm 3,9%; dân tộc dao chiếm 1,7%; dân tộc tày chiếm 2,7%; dân tộc Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%

Vị trí  địa lý và điều kiện tự nhiên xã hội.

- Hòa Bình là tỉnh miền núi, phía Tây Bắc của Tổ quốc giáp với Thủ đô Hà Nội, cửa ngõ giao lưu giữa đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với Tây Bắc; là cửa ngõ thông sang Thượng Lào (điểm gần nhất cách biên giới Việt - Lào 30km), nằm trong giới hạn 20°19’ - 21°08’ độ vĩ bắc và 104°48’ - 105°40’ độ kinh đông, phía bắc giáp tỉnh Phú Thọ, phía đông giáp thành phố Hà Nội, phía tây giáp tỉnh Sơn La, phía nam giáp các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Thanh Hóa. Tỉnh Hòa Bình có địa hình núi cao, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn và theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, phân chia thành 2 vùng: vùng núi cao nằm về phía Tây Bắc có độ cao trung bình từ 600 - 700 m, địa hình hiểm trở, chiếm 44,8% diện tích toàn vùng; vùng núi thấp nằm ở phía Đông Nam, chiếm 55,2% diện tích toàn tỉnh, địa hình gồm các dải núi thấp, ít bị chia cắt, độ dốc trung bình từ 20 - 25 độ, độ cao trung bình từ 100 - 200 m so với mực nước biển.

- Hòa Bình có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa động lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 23°C. Tháng 6 có nhiệt độ cao nhất trong năm, trung bình 27 - 29°C, ngược lại tháng 01 có nhiệt độ thấp nhất, trung bình 15,5 - 16,5°C

- Hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh phân bố tương đối đồng đều với các sông lớn như: Sông Đà, sông Bôi, sông Bưởi, sông Bùi…

Giao thông

Tỉnh Hòa Bình có mạng lưới giao thông đường bộ khá tốt, rất thuận tiện cho việc phát triển KT-XH, trở thành cửa ngõ giao lưu giữa các tỉnh Tây Bắc với các tỉnh vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, Thủ đô Hà Nội và tam giác phát triển vùng Đông Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và các tỉnh Bắc Trung bộ. Quốc lộ 6 xuyên suốt chiều dài của tỉnh từ Hà Nội qua Lương Sơn - Thành phố Hòa Bình - Cao Phong - Tân Lạc - Mai Châu lên Tây Bắc. Quốc lộ 12B kết nối Hòa Bình với Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung bộ. Quốc lộ 21A nối Hòa Bình với các tỉnh đồng bằng Hà Nam - Nam Định, điểm cuối là biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Quốc lộ 15 là con đường chiến lược nối Hòa Bình (qua địa phận huyện Mai Châu) với vùng núi tỉnh Thanh Hóa sang đất thượng Lào. Đường Hồ Chí Minh chạy suốt sườn núi phía Đông của tỉnh qua các huyện Lương Sơn - Kim Bôi - Lạc Thủy - Yên Thủy.

Tháng 10 năm 2018 đường nối Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình hoàn thành đưa vào sử dụng, rút ngắn thời gian đi từ Thành phố Hòa Bình đến trung tâm Thành phố Hà Nội chỉ còn 40 phút xe chạy.

Hòa Bình cũng có mạng lưới giao thông đường thủy thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, giao thương trên Sông Bôi, Sông Bùi, Sông Bưởi và trên lòng hồ Thủy điện Sông Đà với 8.900 ha mặt nước.

Tiềm năng phát triển kinh tế:

+ Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản:

Sản xuất nông, lâm nghiệp: Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phong phú đa dạng; đất đai có độ màu mỡ cao, diện tích đất lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp và đất chưa sử dụng lớn là điều kiện để phát triển đầu tư trong lĩnh vực trồng rừng, cây công nghiệp, dược liệu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Nuôi trồng thủy sản: Do có mạng lưới sông, suối, hồ đầm phân bổ rộng khắp trên tất cả các huyện, thành phố, đặc biệt là sông Đà chảy qua các huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Thành phố Hòa Bình, hồ Hòa Bình với diện tích mặt nước 8.900 ha là điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

+ Phát triển công nghiệp: Đến thời điểm năm 2020 tỉnh Hòa Bình được quy hoạch 08 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp.

Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản: Hòa Bình có nhiều loại khoáng sản như: đá vôi xi măng, đá vôi xây dựng, vàng, đá ốp lát, nước khoáng - nóng. Ngoài ra còn có than đá, pyrit, phosphorit, dolomit, talc, sắt, đồng, chì, kẽm…là điều kiện để phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất xi măng.

Công nghiệp chế biến nông, lâm sản: Theo số liệu thống kê đất đai năm 2018, diện tích đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh Hòa Bình là 296.130 ha, chiếm hơn  62% diện tích tự nhiên; trong đó, đất rừng sản xuất có 153.256 ha, rừng phòng hộ có 114.338 ha, rừng đặc dụng có 28.535 ha, là nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến lâm sản quy mô lớn. Diện tích đất trồng cây công nghiệp, cây ăn quả đặc biệt là cam, chanh, bưởi ngày càng được mở rộng, sản lượng ngày càng tăng cao, tạo nguồn nguyên liệu ổn định để phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Công nghiệp cơ khí, điện tử, may mặc, da giày: Tiếp giáp với trung tâm công nghiệp lớn là Hà Nội và tiềm năng lao động dồi dào. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình, năm 2019, tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 553.427 người, chiếm  hơn 67% dân số do đó thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như: cơ khí, may mặc - da giày và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

+ Phát triển du lịch:

Du lịch văn hóa, tâm linh: Hòa Bình có nhiều điểm đến hấp dẫn phù hợp với nhiều loại hình du lịch: du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, khám phá, nghiên cứu khảo nghiệm. Thiên nhiên đã ban tặng cho Hòa Bình nhiều thắng cảnh hang động tự nhiên kỳ vĩ, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Có khá nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với những truyền thuyết ly kỳ, những huyền tích gắn với nhân vật huyền bí trong lịch sử các dân tộc sinh sống trên mảnh đất này (đến thời điểm năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 101 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng các cấp, bao gồm: 41 di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia và 60 di tích xếp hạng cấp tỉnh).

Hồ Hòa Bình mênh mang, phong cảnh “sơn thuỷ hữu tình”, thơ mộng là không gian thiên nhiên tươi đẹp, có sức lôi cuốn bất cứ ai muốn khám phá, thưởng ngoạn. Bến nước Hiền Lương, Tiền Phong, Nánh Nghê, Đồng Chum (Đà Bắc), Thung Nai (Cao Phong), Bãi Sang - Sơn Thủy (Mai Châu) bình dị, yên ả trong màu xanh nước hồ. Thung lũng Mai Châu, phố Vãng nên thơ, bản Văn, bản Lác, bản Pom Coọng - nơi cư ngụ và sinh sống của người Thái hấp dẫn du khách. Bản Lác (Mai Châu) là một trong 10 điểm được bình chọn đem lại trải nghiệm thú vị cho du khách...

Du lịch khám phá tự nhiên: Tỉnh Hòa Bình có tài nguyên du lịch tự nhiên rất phong phú, đa dạng, bao gồm các sông, hồ, suối nước khoáng, hang động tự nhiên, các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Đặc biệt hồ thủy điện Hòa Bình với diện tích khoảng 8.900 ha, dung tích trên 9,5 tỷ m3 nước và trên 40 đảo nổi trong hồ, có điều kiện thuận lợi để phát triển thủy sản, du lịch sinh thái. Các khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu), Thượng Tiến, rừng Phu Canh (Đà Bắc), Suối Ngọc - Vua Bà (Lương Sơn), Ngọc Sơn - Ngổ Luông (Tân Lạc - Lạc Sơn); Vườn quốc gia Cúc Phương, có giá trị lợi thế cho phát triển du lịch.

Các khu bảo tồn thiên nhiên vẫn còn lưu giữ sắc thái đại ngàn nguyên sinh, phong phú về hệ sinh thái với nhiều loại động - thực vật quý hiếm. Đồi Thung, thác Mu (Lạc Sơn) là sự kết hợp hài hòa của kiệt thác thiên nhiên trong lành, mát mẻ. Đến nay, đã có nhiều điểm du lịch đang là sự lựa chọn của du khách xa, gần như: Quần thể di tích Chùa Tiên, di tích Đồn điền Chi Nê và Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng ở huyện Lạc Thủy; di tích khảo cổ hang xóm Trại (Lạc Sơn); suối nước khoáng Kim Bôi; khu nghỉ dưỡng cao cấp Serena Kim Bôi; khu du lịch An Lạc, xã Vĩnh Đồng; điểm du lịch Mai Châu Ecolodge (Nà Phòn), Mai Châu Villas; sân golf thuộc huyện Lương Sơn và Thành phố Hòa Bình; Bảo tàng không gian văn hóa Mường, Bảo tàng di sản văn hóa dân tộc Mường; làng văn hóa Việt - Mường, huyện Lương Sơn; bản Giang Mỗ, Trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam tại Cao Phong…

                

DOANH NGHIỆP

Thống kê truy cập

845148
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày:
321
92
413
9653
862
3769
845148

Your IP: 34.236.192.4
2022-08-08 19:01

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

  • Địa chỉ: Số 493 đường Trần Hưng Đạo - Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
  • Số ĐT + 02183 881 234 Fax: 02183 881 234.

Chia sẻ facebook

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction