Thống kê truy cập

  • Đang online: 158
  • Lượt truy cập: 3489479

Đề nghị hướng dẫn thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền thuê mặt nước nuôi cá lòng hồ Hòa Bình?

Lượt xem: 2153 | Gửi lúc: 16:04' 26/12/2018

Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh địa chỉ tại khu 3, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2000, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh thương mại. Tổng vốn đã đầu tư 5,6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động.

Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền thuê mặt nước nuôi cá lòng hồ Hòa Bình, cơ quan quản lý giải quyết thủ tục nêu trên?

Trả lời:

* Về thẩm quyền:

- Việc cho thuê mặt nước nuôi cá tại lòng hồ thủy điện Hòa Bình được thực hiên theo quy định tại Khoản 39, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định Bổ sung Điều 57a, Nghị định số 43/2014, Cụ thể:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho thuê đất có mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi để kết hợp sử dụng với mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản theo thẩm quyền quy định tại Điều 59 của Luật đất đai.

2. Việc khai thác, sử dụng đất có mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi vào mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định và phải tuân theo quy định của các pháp luật khác có liên quan”.

- Điểm a, Khoản 1, Điều 59 Luật Đất đai quy định:

“Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;...”

* Về thủ tục:

Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:

“Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh nộp 02 bộ hồ sơ nêu  trên tại Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận Sở Tài nguyên và Môi trường để được xử lý giải quyết cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Hỗ trợ trực tuyến