Chọn đơn vị:
STT Tên dự án Địa điểm đầu tư Quy mô,
công suất
( dự kiến)
Tổng mức
đầu tư VNĐ
Hình thức
đầu tư
1 Dự án A (Test) Thành phố Hòa Bình 1000 16.000.000.000 VNĐ FDI
Hỗ trợ trực tuyến