Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

Lượt xem: 298 | Gửi lúc: 15:34' 05/04/2016

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

1.1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch Quốc tế: HoaBinh Provincial Invesment Promotion, Trade and tourism Centre.

Trụ sở: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.2. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Hòa Bình; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm thực hiện 15 nhiệm vụ, trong đó bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như:

- Xây dựng chương trình kế hoạch, đề án xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh theo từng giai đoạn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, đề án đó sau khi được phê duyệt;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư từng thời kỳ theo lĩnh vực, địa bàn. Làm đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn các nhà đầu tư về trình tự, thủ tục chuẩn bị hồ sơ, dự án đầu tư; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đến thủ tực đầu tư để thực hiện quy trình thủ tục xin cấp giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhân đăng ký đầu tư, xin giao đất, thuê đất, chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng trong việc triển khai thực hiên các sự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Chủ trì làm đầu mối xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh khi tiếp xúc với các nhà đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực. Xúc tiến đầu tư các dự án đã được phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh; các dự án do nhà đầu tư đề xuất phù hợp với quy hoạch của tỉnh;

- Giới thiệu, cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đến địa phương tìm cơ hội và đối tác kinh doanh, đầu tư các dịch vụ liên quan; thực hiện tuyên truyền, quáng bá bằng các hình thức như: Tổ chức hội nghị, hội thảo; giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm về du lịch của tỉnh trên các thị trường trong và ngoài nước; biên tập in ấn xuất bản tài liệu, sách ảnh, thông tin trên cổng thông tin điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (nếu có) để giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, những thế mạnh của tỉnh trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

- Tổ chức các dịch vụ, tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân trong và ngoài nước đến địa phương tìm hiểu môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh;

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong tỉnh; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp các dịch vụ về nghiên cứu thị trường, tiếp thị...

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC TRUNG TÂM

1.1. Chức năng

Phòng Xúc tiến đầu tư là phòng chuyên môn của Trung tâm, có trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác Xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm các nội dung công tác sau:

a) Xây dựng chương trình kế hoạch, đề án xúc tiến đầu tư của tỉnh theo từng giai đoạn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt;

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư từng thời kỳ theo lĩnh vực, địa bàn. Làm đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn các nhà đầu tư về trình tự, thủ tục chuẩn bị hồ sơ, dự án đầu tư; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đến thủ tục đầu tư để thực hiện quy trình thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin giao đất, thuê đất, chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

c) Tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chủ trì làm đầu mối xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh khi tiếp xúc với các nhà đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực. Xúc tiến đầu tư các dự án đã được phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh; các dự án do nhà đầu tư đề xuất phù hợp với quy hoạch của tỉnh;

d) Theo dõi việc xử lý, giải quyết những vấn đề vướng mắc về thủ tục cho các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư của các Sở, ngành chức năng, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo;

đ) Cung cấp thông tin về nhu cầu đầu tư, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, môi trường đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, thị trường trong và ngoài nước; Phối hợp quan hệ, tiếp xúc với các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

e) Tham gia thẩm định các đề án, dự án có liên quan; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc thực hiện đúng các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh đối với các dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Trung tâm phân công.

2.1. Chức năng

Phòng Xúc tiến thương mại và du lịch là phòng chuyên môn của Trung tâm, có trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác Xúc tiến thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm các nội dung công tác sau:

a) Xây dựng chương trình kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại và du lịch của tỉnh theo từng giai đoạn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt;

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quan hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các Sứ quán, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đào tạo hợp pháp, các đối tác nước ngoài vào Việt Nam có hoạt động liên quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông tin, nghiên cứu, dự báo, định hướng phát triển thị trường, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa của tỉnh và doanh nghiệp;

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến công tác xúc tiến thương mại và du lịch;

d) Phối hợp với các ngành chức năng, xác định tiềm năng du lịch, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh để tham gia chương trình hành động quốc gia về phát triển du lịch;

đ) Xây dựng đề án cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phù hợp với quy hoạch chung. Tổ chức giới thiệu, quảng bá, mời gọi hợp tác nhằm khai thác các di tích, lễ hội văn hóa, tiềm năng du lịch, thăng cảnh thiên nhiên của tỉnh;

e) Tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tham gia Hội chợ, triển lãm trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm; Tổ chức các đoàn doanh nghiệp của tỉnh đi nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước nhằm giúp các dơn vị liên kết kinh doanh tìm kiếm ban hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, kinh doanh có hiệu quả;

g) Tham gia thẩm định các đề án, dự án có liên quan; tiếp xúc với các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Trung tâm phân công.

Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm các nội dung công tác sau:

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng của tỉnh, đồng thời tổ chức quảng bá, phổ biến chính sách khuyến khích về đầu tư và các hình ảnh về hoạt động thương mại, du lịch nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh và đầu tư của doanh nghiệp thuộc tỉnh ra nước ngoài;

b) Giới thiệu, cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đến địa phương tìm cơ hội và đối tác kinh doanh, đầu tư các dịch vụ liên quan; thực hiện tuyên truyền, quảng bá bằng các hình thức như: Tổ chức hội nghị, hội thảo; giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm về thương mại và du lịch của tỉnh trên các thị trường trong và ngoài nước;

c) Biên tập in ấn xuất bản tài liệu, sách ảnh, thông tin trên cổng thông tin điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (nếu có); Trang website của Trung tâm để giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, những thế mạnh của tỉnh trong đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

d) Cập nhật, lưu trữ, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin trong nước và của nước ngoài cho Lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ;

đ) Tổ chức các dịch vụ, tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân trong và ngoài nước đến địa phương tìm hiểu môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

e) Cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trong định hướng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư mở văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong và ngoài tỉnh hoặc tại các nước theo quy định của pháp luật; giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế có hiệu quả; cung cấp các thông tin về khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, giúp các doanh nghiệp, các đơn vị đổi mới công nghệ và kỹ thuật sản xuất, nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu thị trường;

g) Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong tỉnh; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp các dịch vụ về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch;

h) Thu các dịch vụ, tư vấn theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh;

i) Tham gia thẩm định các đề án, dự án có liên quan; tiếp xúc với các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Trung tâm phân công.

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm các nội dung công tác sau:

a) Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm;

b) Xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế thực hiện dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan;

c) Xây dựng Quy hoạch cán bộ; theo dõi quản lý cán bộ, viên chức của Trung tâm theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh. Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, viên chức; tổ chức nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng năm theo Quy định của Nhà nước;

d) Tổng hợp lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo định kỳ, hàng quý, hàng năm;

đ) Trình Giám đốc Trung tâm ra Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu theo chế độ đối với cán bộ, viên chức thuộc diện Trung tâm quản lý. Tổng hợp hồ sơ, danh sách nâng lương, nâng ngạch đối với cán bộ, viên chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định;

e) Thường trực Ban chỉ đạo về cải cách hành chính, thường trực Hội đồng lương, Hội đồng thi tuyển, xét tuyển viên chức, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm;

g) Phối hợp với các phòng chức năng lập dự toán và quyết toán thu chi ngân sách hàng năm của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Quản lý tài sản của cơ quan, hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các định mức sử dụng tài sản công theo quy định của Nhà nước; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Lãnh đạo Trung tâm; Tổ chức mua sắm, nhượng bán, thanh lý tài sản của cơ quan theo quy định của Bộ Tài chính và Luật Ngân sách hiện hành;

i) Đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ các Hội nghị, cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Trung tâm;

k) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật; Quản lý và sử dụng con dấu, các văn bản đi, đến của Trung tâm đúng quy định;

l) Thường trực bảo vệ trật tự, an ninh, an toàn Trung tâm; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Trung tâm phân công.

Bài liên quan: