Ban hành Thông tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Lượt xem: 101 | Gửi lúc: 08:51' 11/09/2017

Ngày 18 tháng 04 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Số: 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Thông tư quy định các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông; các nguyên tắc áp dụng trong cơ chế liên thông; trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký đầu tư và nội dung đăng ký doanh nghiệp; trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy trình dự phòng; các mẫu giấy tờ trong thực hiện cơ chế liên thông và quy định thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017./.

 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư